Utbildning

Bakgrund

Kungl. Musikhögskolan (KMH) har sedan 1981 erbjudit kurser i musikterapi och tilldelades i budgetpropositionen 1987, som enda högskola i Sverige, medel för uppdraget att utbilda musikterapeuter genom påbyggnadsutbildning. Ett utbildningsprogram inrättades därför 1991. Programmet är sedan 2003 ett magisterprogram.

Omfattning och behörighet

Utbildningen till musikterapeut på KMH omfattar sammanlagt tre års studier på halvfart. Första året studeras kursen Musik och hälsa (30 högskolepoäng.) Andra och tredje årets studier utgörs av ett magisterprogram i musikterapi (60 högskolepoäng). Behörig att antas till magisterprogrammet är den som har högskoleutbildning på grundnivå (180hp), godkänt resultat i kursen Musik och hälsa (30hp) samt godkänt antagningsprov och personlig intervju.

Innehåll

Utbildningen, som utgår från en humanistisk musiksyn, är processinriktad och syftar till integrering av musikalisk och terapeutisk kompetens. Studierna ger kunskap om hur musik används i hälsofrämjande och terapeutiskt syfte. Utbildningen innebär teoretiska studier, metodik, praktiska övningsmoment och handledd praktik. Den avslutas med en magisteruppsats inom ämnesområdet musikterapi.

Utbildningen har psykoterapeutisk inriktning vilket innebär att studenterna i anslutning till utbildningen också ska genomgå egenterapi.

I utbildningsprogrammet ingår följande obligatoriska kurser:

Termin 1 Musikterapiteori och metod 15 hp

Termin 2 Musikterapi som interdisciplinärt kunskapsområde 15 hp

Termin 3 Musikterapi som verksamhet och vetenskapsområde 15 hp

Termin 4 Självständigt arbete – musikpedagogik, inriktning musikterapi 15 hp

(se även www.kmh.se)